Maktabda informatika fanidan to`garak

Oquvchilar bilan informatika fanidan darsdan tashqari vaqtda togaraklar tashkil qilganmiz. Har doim darsdan tashqari vaqtlarda oquvchilar bilan kompyuter savodxonligi, dasturlash kabi yonalishlarda ishlaymiz. Oquvchilar mustaqil ishlar bajarishadi.

Yozuv tarixidan

  Tarixdan  ma`lumki, axborotni  saqlashning  eng qadimiy  usullaridan  biri yozuv  hisoblanadi. Qadimgi odamlar   yashagan  g`orlar  devorlaridagi  rasm va yozuvlar  buning  yaqqol  isbotidir.Yozuv  san`ati  asrlar davomida  deyarli  o`zgarmadi. Faqatgina  yozish  vositalari  takomillashib  bordi. Avval  toshlarga  o`yib  yozilgan  bo`lsa, keyinchalik bo`yoqlar  yordamida  yoziladigan  bo`ldi.  Hayvon  terilariga  ishlov  berish  natijasida  toshlar  o`rniga  teriga  yozila boshlandi.Qog`oz  ixtiro  qilinishi bilan yozish  yana  ham qulaylashdi. Shu bilan birga  yozuv  quroli  ham takomillashib bordi. Qadimda  yozish  vositasi sifatida toshlar, turli  mo`yqalam, qamish-perolar va  g`oz  patlaridan  foydalanilgan. Keyinchalik  patlar  o`rniga  peroli  ruchkalar, avtoruchkalar va sharikli ruchkalar hamda  yozuv mashinkalari  ishlatila  boshlandi. Lekin, agar, matnni  o`zgartirish  kerak bo`lsa, uni baribir  qayta  ko`chirib  yozishga  to`g`ri  kelardi. Bu juda ko`p  vaqt  va mehnat talab qilishini  siz yaxshi  bilasiz.
Kompyuterlar  ishlab  chiqilishi  va rivojlanishi  yozuv  san`atini  tubdan o`zgartirib  yubordi. Matnlarni  yozish , saqlash, qayta ishlash, qog`ozga  chop  etish  kabi  ishlarni  bajarishga  mo`ljallangan ko`plab  dasturlar  ishlab chiqildi. Bu dasturlar , asosan , ikki turga  bo`linadi:  matn muharrirlari  va matn protsessorlari. Matn muharrirlari  faqat  matn mazmuni  ahamiyatga ega bo`lganda , matn protsessorlari  esa matn mazmuni bilan birga  matnning ko`rinishi, shakli hamda  matn mazmuni turli  obyektlar  bilan boyitilishi  zarur  bo`lganda  qo`llaniladi.

Power Point дастури ҳақида қисқа маълумот

Ҳозирги кунда шаҳсий компьютердан фойдаланишда компьютер графикаси билан ишлаш жуда қизиқарли йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда.

Power Point презентацион (тақдимот) графикли дастурлар сарасига киради. Бундай дастурлар ўзида матнлар, расмлар , схемалар, графиклар ва анимацион эффектлар, овоз, видеоклиплар ва ҳоказолардан иборат бўлган слайдлар ҳосил қилиш имконини беради. Слайдлар кетма-кетлигидан ҳосил бўлган тақдимотни компьютер экранида, видеомониторлар ва катта экранларда намойиш қилиш мумкин. Тақдимот яратиш бу слайдлар кетма-кетлигини қуриш ва безагини беришдир. .

Power Point бир нечта слайдларга эга бўлган презентация файлини очади. Бу дастур фойдаланувчига ҳар хил мавзуларда катта миқдорда презентация қолипларини тақдим этади. Бу қолиплар маҳсус усулда жиҳозланган слайдларга эга. Слайд майдончасига матнни, графикани, жадвал ва диаграммаларни жойлаштириш мумкин. Ундан ташқари биз дидимизга мос дизайн танлаб санъаткорона жиҳозлашган презентация қолипини ўзгартиришимиз мумкин. Бунда презентация мазмуни сақлаб қолинади,фақат унинг ташқи кўриниши ўзгаради.

Power Point программасини ишга тушириш учун Windowsнинг асосий менюсидан Пуск-> Все программы-> Microsoft Office-> Microsoft Office Power Point бандлари танланади.

Бу дастурда ишлашдан олдин баъзи сўзларнинг маъносини тушуниб олишимиз керак.

Power Point – бу график дастурлар пакети бўлиб, электрон слайдларни тайёрлаш, улар билан танишишни уюштириш ва слайд фильмларни намойиш этишга тайёрлайди.

Презентация– бу слайдлар ва маҳсус эффектлар тўплами бўлиб, уларни экранда кўрсатиш, тарқатиладиган материал, докладни план ва конспекти шаклида бита файлда сақланади.

Слайд-бу презентациянинг алоҳида кадри бўлиб, ўз ичига матнни , сарлавҳаларни , график ва диаграммаларни олиш мумкин.

Дизайн қолипи– профессионал томонидан олдиндан тайёрлаб қўйилган графиклар, бўёклар, жилолар, товушлар намунаси бўлиб, улар слайдларда ишлатиш учун мўлжалланган.

Анимация– бу слайдларни намойиш қилиш ва кўрсатишда уларни самарадорлигини ошируви товуш , ранг, матн ва ҳаракатланувчи эффектлар ва уларни йиғиндисидан иборат.